Проект “IISSCZM”

logo-350

logo-project6-2Проект “Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона” се разработва от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” Варна в партньорство с Областна администрация Варна и Басейнова дирекция за Черноморския район – Варна. Проекта е част от програма BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешните води, в частта BG02.01 Интегрирано управление на морските и вътрешни водни ресурси и се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014.

Идеята на проекта е да се справи с недостатъците на системите за морски мониторинг:
– липса на съвместимост;
– несподеляне на информационни слоеве  сред възможните потребителите;
– не съществуват слоеве за замърсяване с хидроакустичен шум и от нефтени разливи
– няма разработен модул за прогнозиране на замърсяване от нефтени разливи
– статичен характер и липса на капацитет за точна картина;
– липса на публичност.
Отчитайки всички недостатъци, основната цел на проекта е да подобри интегрираното управление на бреговата зона чрез изграждането на интегрирана информационна система.
Чрез изпълнението на проекта се очаква да бъдат постигнати следните резултати:
– информационни слоеве за замърсяване с хидроакустичен шум и от нефтени разливи
– модул за прогнозиране на замърсяване от нефтени разливи и подпомагане на вземане на решения за действие ;
– работещ модел на Зонална интегрирана система за мониторинг;
– система за интегриране на данни;
– мрежа от оперативни и публични центрове.
Системата ще бъде отворена за разширяване и разпространяване на статични и реални данни за мониторинг на морската среда и подпомагане вземането на решения.

Срокът за изпълнение на проекта е 11 месеца. В рамките на изпълнението ще се провеждат публични мероприятия за запознаване на обществеността с напредъка по проекта и постигнатите резултати.

Начало на проекта: 13.07.2015 г.
Край на проекта: 30 април 2016 г.
Финансова рамка: 1 147 655 евро

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *